РАСОВИЯТ ОБЛИК НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ

 

"Българинът трябва да стане отново горд, самонадеян в своите начинания

и с чувство за самопочит и самосъзнание, да се освободи от комплексите за малоценност,

да не се чувства малък пред "европееца" и да не се отдава на слепи поражения и чужди внушения."

академик Методий Попов

 “Ние сме арийци и доказателство
за това е нашето народностно име Болгари”

(името на страната ни - БългАрия)

ГЕОРГИ РАКОВСКИ -
основоположник на българското националноосвободително движение,
на Първата българска легия,
учител на Васил Левски и нашите национални революционери,
един от най-големите български историци

 

 

Най-големият български расолог и антрополог - академик Методи Попов

След ІІ св. война расологията става забранена наука, трудовете на много учени минават в забвение по чисто политически причини.

За щастие ние имаме в наследство изследванията на един забележителен учен - академик Методий Попов. Той е първият учен, който задълбочено изследва расовия произход на българския народ.

“На никой учен пътешественик, на никой внимателен и сериозeн наблюдател, който е обикалял България, от най-ранните времена до днес, не е идвало и на ум да спомене, че той, като е навлизал в пределите на България, е почувствувал, че се намира в средата на един монголски-турански народ; никой стар гръцки историк и хронист не говори за туранска българска държава.”
/д-р Методи Попов - водещ български антрополог - "Наследственост, раса и народ" – С., 1938/

...

Така най-сетне науката открива очевадното - че в България не живеят монголци.

Акад. Методий Попов (1881-1954)

...

БЪЛГАРИТЕ – ЕВРОПЕЙЦИ ИЛИ АЗИАТЦИ

sparotok.blog.bg

Още Г. Раковски се възмущава на твърденията, че българите са татарски нашественици. В България се надига недоволство от лъжите на наши и чужди “учени”, определящи ни като тюрко-алтайски народ. Стига се до там, че се провежда обширно антропологично проучване, целящо да даде отговор на въпроса – азиатци или европейци са българите?

Изследвани са хиляди индивиди от всички краища на страната. Извършен е и подробен кръвен анализ, понеже по съотношенията на различните кръвни групи е възможно да се установи дали даден народ е европейски, или азиатски.

На 12 януари 1938 година проф. Методи Попов представя резултатите от проучването:

“Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси.” - М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938 стр.111

Относно кръвните изследвания проф. Попов казва следното – Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи. - Българският народъ между европейските раси и народи, стр.122

Години по-късно той представя ново, по-подробно проучване: Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” - М.Попов, Антропология на българския народ, том I, Физически облик на българите, БАН, София, 1959 стр. 260

"Броят на индивидите с епикантус (азиатски елемент във формата на окото) е намерен сред 0.21% от изследваните българи." - Антропология на българския народ, стр.177 Обърнете внимание - това е по-малко от 1%.

...

Не е ясно, защо след тези резултати учениците на Златарски не са изпъдени от държавните учреждения.

Любопитно: Методи Попов работи за ВМРО и участва в "аферата с отвличането на мис Стоун" - той пренася кореспонденцията между похитителите и американското посолство.

...

Произходът на българите –схващания, теории и доктрини

Шегор Расате

"Методий Попов застъпва схващането, че българският народ се е образувал върху широката севернорасова основа на траките и славяните; с други думи Северната (Нордическата) раса (подраса) е основната раса на българите. (Наследственост, раса и народ – С., 1938, 93 с.)

По отношение на древните българи, с голяма резерва д-р Методи Попов възприема определението на Златарски за т.нар. “турански българи”. Той уточнява, че тази теза няма историческо основание."

Слабост в изследванията на Методий Попов е, че той робува на разпространения научен предрасъдък, че всички европейски народи са смесица от "пет подраси" на бялата раса. (Методи Попов: Расовата биология на българския народ – сп. Родина кн.3, С., 1939, 14-24 с.)

В изследванията на българската антропологическа школа се прокарва господствуващата в академичната наука масонска теория, съгласно която европейските народи представляват някакви смесици от петте подраси на Бялата раса, в различни количествени съотношения.

Великият български възрожденец Георги Стойков Раковски е първият български учен, който създава цялостна теория за произхода на българския народ. В съчинението “Ключ българского язика” той пише, че българите са арийци.
Това са пеласгите, трако-илирите и келто-кимерите. Той подлага на съмнение тезата за славянския произход на българите, като уточнява, че под славяни следва да се разбират трако-илирите. Той отхвърля и проправящата си по негово време път тюркска теза за произхода на древните българи.

 

Подобни възгледи застъпва и големият български историк д-р Ганчо Ценов. Основавайки се на богат изворов материал, той развива своята тракийска теория за произхода на българския народ: ние българите произхождаме от старите жители на Балканския полуостров, от един кръг сродни индоевропейски народи, които през отделните исторически епохи са били известни под различни имена: траки, илири, кимери, скити, хуни, българи, готи."

...

Ако Анастасий Библиотекар пише, че българите или хуните заели целите Тесалия, Дардания и др. въз основа на народностното право, от което се разбира, че българите или хуните са сродни с жителите на тези области, тоест със старите илирийци, не може да се казва, че българите са турци, което никой не е доказал досега.

д-р Г. Ценов

 

Български войници избиват ромейски - рисунката е от времето на Василий ІІ и цар Самуил

 

"Изследванията на масови гробове на "езичници", избити по времето на Борис І в Северна България, показват, че формата на черепите е с европеидни черти, а височината на скелетите достига 190 см. Това опровергава  - съзнателно утвърждаваната дълги десетилетия заблуда, че (пра)българите били "ниски монголоиди"."
/Евелина ФЛОРОВА - "Българската цивилизация"/

Погрешно е схващането, че древният човек е бил нисък и постепенно е започнал да расте. Природата се грижи за съхраняване на ръста, който е по-устойчив показател от теглото, обяснява антропологът д-р Йордан Йорданов.

...

"Най-краткият начин, по който може лесно да се отговори, дали и доколко днешните дунавски българи са славяни, е че българите не могат да бъдат нито славяни, нито тюрки, поради простата причина, че са по-стар народ и от славяните, и от тюрките.
Разликата между българите от времето на Авитохол, Курт /Кубрат/ и Аспарух и съвременните дунавски българи е дори по-малка и несъществена, отколкото различието между елините от времето на Омир и днешните гърци."

/"Славяни ли са българите?"- Пламен С. Цветков/

 

Омуртаг, миниатюра от хрониката на Йоан Скилица

 

Омортаг изпраща двама вестители при византийския император Михаил II - Миниатюра от Мадридския ръкопис на хрониката на Йоан Скилица, Мадридска национална библиотека

 

Омортаг освобождава ромейски пленници - миниатюра от хрониката на Йоан Скилица

 

 

"Академик Державин (1946 г.) смята, че етногенезиса на българския народ достига с корените си далечното до-индоевропейско минало заедно с шумерите, иберите и италиките и, че "българите са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши, не славяни, а по своя произход те принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи". До тези заключения той достига на базата на палеолингвинистичен анализ.
Державин Н.С., 1946 - "История на българия" - т.1 Произход на българският народ и образуване на първата българска държава на Балканския полуостров

 

Николай Державин е от български произход, роден в с. Преслав, основано от български преселници в Украйна, съветски академик, член и на БАН, 1877-1953 

На базата на последните представителни генетически изследвания прабългарите са напълно индентифицирани със съвременните българи и затова навсякъде вместо употребявания по инерция термин "прабългари" се употребява коректния термин българи. Недопустимо е индийците преди повече от 20 века да са наричали нашите деди българи (по техният си начин), а ние да ги наричаме пра-, древни, черни и т.н. българи за да се дистанцираме от тях." 
/"Българската държавна традиция през вековете"
Я.Й.Шопов, Л.Т.Цанков
Институт по древни цивилизации/

 

Крум Страшни - миниатюра от "Манансиевата хроника"

...

 

Антропология и генетика

http://www.trakobulgarica.hit.bg

Черепно – костната структура на древния човек по нашите земи и тази на съвременния му наследник съвпадат, според научно изледване основано на ДНК анализ на различни народи и етноси търсещи вероятни близости финансирано по програми от ООН.
Това е народ, който от древността до днес е претърпял фазите на промяната в социален, езиков и културен аспект, но останал нравствено, психологически и най – вече етнически един и същ.
Последните антропологични археологически податки говорят не само за това, че древният българин по никакъв начин не е и не може да бъде тюрк, но и за това, че неговата костно-черепна структура е близка не само до съвременния субект, но и до този от древността по нашите и съседните на нас земи.

...

"Българският народ между европейските раси и народи"

. д-р Методий Попов

... Широката расова основа на Българите е същата, която дава облика и на другите тракийски народи, а именно северната раса ... (стр. 31)

... Изучванията на кръвните групи, на около 10 хил. Българи от България и Македония, направени от д-р Ганев в Биологическия Институт, показват, че в кръвно отношение Българският народ се приближава към расовите съотношения на западна Европа … (стр. 33)

... Поради религиозни и политически причини през време на турското робство расовите смешения с турците остават рядкост и носят насилствен, случаен характер. Поради това и техните антропологически и биологически последици са малки, незначителни и мъчно доловими. ... (стр. 39)

...

АНТРОПОМОРФЕН ОБРАЗ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАБЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛСКИ РОДОВЕ ОТ РАННА БЪЛГАРИЯ
Иван Танев Иванов
 

При ранните тюрки труповете на починалите са били 100 % изгаряни. За разлика от тях, погребалният обряд на прабългарите е предимно (примерно 70 %) чрез трупополагане в яма със странична ниша. Нишата се покрива с каменни плочи, пръст или дърво.

Средният ръст на прабългарите, изчислен по антропологичните формули на Pearson и Trotter – Gleser е съответно 157–166 см за жените и 168–177 см за мъжете, т. е. сравнително висок за ранното средновековие и твърде висок спрямо монголоидите. В масовия гроб край с. Кюлевча, Шуменско, където са погребани 25 мъже, вероятно прабългарски войни загинали в битка, дължината на скелетите се движи от 175 до 197 см, което е невероятно много за представители на монголоидната раса.

...

 

"Това е народът, който преди тебе е притежавал всичко, което е пожелавал, у когото е стоял на почит онзи, който е купувал достойнството си с кръвта на враговете си... Този народ преди твоето сражение не му се е случвало да знае що е съпротива, ...той продължи въпреки изпречилите се планини, препречилите се реки, лишенията от най-необходимата храна..."
Летописецът Енодий от 6 в., в Похвално слово за готския владетел Теодорих

„Този е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал; народ, у който този е продобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на противниците, у който бойното поле прослави рода, тъй като, комуто повече почервенеят от кръв стрелите в бран, той без колебание се счита за благороден. Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези.” „По-рано вярваха, че светът е открит за тях; сега смятат, че за тях е затворена само тази част от земята, която ти браниш.”

...

Академик Лихачов:

"...вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, древния Рим, Гърция и т.н., но България остана като жива отломка от древната европейска култура, най-древната отломка.

И затова трябва да я съхраним, та днешна България да не бъде само последна отломка от миналото, но и първата от бъдещето – първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето..."

Акад. Д. С. Лихачов
1997 г.

...

Йордан Хаджиконстантинов-Джинот

"Българин е който не лъже, не крадне и не мени вярата си за печена кокошка."

("Болгарин не лажи, не завидуе, не денгубуе, не лицемерствуе, не блудуе, за печена кокошка верата не разменуе.")

...

 

 

"Особено ни вълнува поправянето на извършената навремето неправда спрямо България.
Сега‚ след като германският народ‚ със силата на своето оръжие осъществи тази ревизия‚ вярваме‚ че сме дали на нашите верни бойни другари от Голямата война една историческа отплата."

Из реч на Хитлер пред Райхстага за успешния поход на Балканите - 4 май 1941 г.

Comments: 1
 • #1

  Енчев / enchev_ip@abv.bg (Saturday, 08 August 2015 08:16)

  Светът няма да изчезне, от многото жилци, а от многото злодейци.
  "НАРОД и ДЪРЖАВА които незнаят и непомнят миналото си,
  са принудени да преживеят историята си отново!"
  Стара Българска поговорка

  ОТ НАС БЪЛГАРИТЕ, СВЕТА ОЧАКВА МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ КОЛКОТО ДО СЕГА!

  Древни български племена:
  Българи, динлини, оногури, утигури, кутригури, котраги, уногундури, купи-булгар, дучи-булгар, огхондор-булгар, чдар-булгар, кучи-булгар, орхон-булгар

  Древни родственици на българските племена:
  Саки, кимерийци, маджари, есеги, уйгури, хазари, кумани, авари, скити, царски скити, хуни, сармати, печенеги, алани, буртаси, вурогунди, готи, арийци, траки, славяни.

  Съвременни български народностни групи:
  Българи-Нуристано-Афганци, Мизийци, Тракийци, Шопи, Българи-Македонци, Българи-Родопчани, Българо-Унгарци, Българо-Словени, Сръбски-Българи, Бесарабски Българи, Волжки Българи, Българи-Башкири, Българи-Чуваши, Българи-Чеченци, Българо-Дегестанци, Кабардино-Балкари, Българи-Тумтайци, Българи-Мишари, Кримски Българи, Българи-Казаци, Българи-Хайна, Българи-Нукратлийци, Българи-Тептяри, Българи-Астраханци, Българи-Сибирци, Българи-северо-Осетинци, Българи-Гагаузи, Българи-Помаци, Таврийски Българи, Българи-южно-Осетинци и др.
  БЪЛГАРИЯ СЕГА;
  УЛТРА-ДЯСНО Ц€НТРИСТКA, МАСОН-ЛАК€ЙСКИ ОРИ€НТИРАНА, С НАЙ-ЛОБИСТСКОТО ОТ ВСИЧКИ ДО С€ГА ПРАВИТ€ЛСТВА, РАЗПРОДАЛИ ВСИЧКО ЩО МОЖ€.
  C ПРАВИТЕЛСТВO-ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ, ИМУНИТЕТНО БЮДЖЕТ-ГРАББ€ЩИ КАРИ€РИСТИ, €ВРО-ЛОБИСТИ, БРЪЩОЛ€ВЕЩИ ДУМАТА "демокрация", Б€З САМИ ДА СА РАЗБРАЛИ КАКВО ЗНАЧИ!
  ДЪРЖАВА В КОЯТО ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТ-ХРАНТУТКИ ЗОВЯТ НАРОДА СИ С ПРОЗВИЩЕТО *€ЛЕКТОРАТ-ДАНЪКОПЛАТЦИ*.
  ДЪРЖАВА С НАЙ-ГОЛЯМА БЕЗРАБОТИЦА В ЕВРОПА.
  ДЪРЖАВА С НАЙ-ГОЛЯМ ПРОЦЕНТ БЯГАЩИ ОТ РОДИНАТА СИ, ВИСОКО- КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.
  ДЪРЖАВА РАЗПРОДАВАЩА КЛЮЧОВИТЕ СИ ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКО-СТОПАНСКИ И ТЕРИТОРИАЛНИ ИМУЩЕСТВА НА ЧУЖДЕНЦИ, A ПРОСЕЩА СЛЕД ТОВА ПОТДАЯНИЯ ОТ ТЯХ.
  ДЪРЖАВА С "ДВОИНО-ТРОЙНА" СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА.
  ПРАВИЛНОТО НАЗВАНИЕ НА €C / €U-то, или ЧЕТВЪТИЯ-РАЙХ както го наричат заради МЕРКЕЛския НЕО-НАЦИЗЪМ е;
  АВАНТЮРИСТИЧНО-Н€ДООБМИСЛ€Н €-КОНГЛОМЕРАТ на
  КОНЦЕПТУАЛ€Н, Ш€НГ€НО-МАСОНСКИ КОНСТРУКТИВИЗЪМ.
  КОНГЛОМ€РАТ-Сбирщина от Царства, Кралства, Р€публики, Монархии, Тео-монархии и даже най-срамното, в чл€нство € допуснат най-голямият КОЛОНИАЛИСТ-АНГЛИЯ в момента на планетата.
  Колониалиста Но-1, кралство-АНГЛИЯ, € подложила на ИЗГНАНИ€ до д€н дн€ш€н, цял €дин Народ без Родина, д€мек-ократично!
  Става дума за Народа на Островите Чагос.
  За да скрият престъплението си АНГЛИЯ, e далa острова под наем на НАТО от 1970г., а народа е изселен в ИЗГНАНИ€ до сега.
  Подробности ще намерите в Документалното филмче;
  (“Stealing a Nation”, A Special Documentary Report by John Pilger.)
  https://www.youtube.com/watch?v=AEhVNzHI4rQ

  "Толерант-Приемствените" Българи предлагаме €вропа да стане ПЪРВАТА Н€-ВОЕННА и Н€-МИЛИТАРИСТИЧНА зона на Планетата, като пример за Световен Мир и благоденствие!
  Светът не се нуждае от войни, безприемственoст и конфронтация, не се нуждае от НАТО-армии, не се нуждае от НАТО-милитаризации и НАТО-бази!
  За да има благоденствие, светът се нуждае от Мир без оръжия и войни!
  Човечеството се нуждае от консолидация крепящи се на новият Български закон "Толерантна-Приемственост", залегнал като основа в Конститицията!
  Иначе за каква цел се създаде €-Конгломерата претендиращ за “Съюз”, а държи умишлено колониалисти в членство, подпомагайки морално и материално НАЦИЗМA?
  Нали за да има мир а не войни?

  "Толерант-Приемствените" Българи започнахме събиране на подписи-референдум, за излизане на Родината на ДЯКОНА от членство в "Четвъртия-Райх" и за ПЪЛНИЯТ РАЗПАД на €вро-Конгломерата!
  Без РЕФЕРЕНДУМ неможе да става и дума за промяна на закона!
  ПРЕДМЕТА НА РЕФЕРЕНДУМА ТОВА Е ПРОЕКТА НА ЗАКОНА.

  С уважение:
  Енчев / enchev_ip@abv.bg